ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบสองชั้น ถนนสายหนองถิ่น หมู่ที่ ๒ ตำบลพนมวังก์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 720 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการ
  รายละเอียด :

                        ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบสองชั้น ถนนสายหนองถิ่น หมู่ที่ ๒  ตำบลพนมวังก์  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ระยะทาง 720 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-04 และแบบก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์  เลขที่ 10/2563  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน