ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง ประกาวราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบสองชั้น สายหนองถิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  รายละเอียด :

         องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบสองชั้น สายหนองถิ่น หมู่ที่ ๒ ตำบลพนมวังก์  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๒๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.๑-๐๔ และแบบก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เลขที่ ๑๐/๒๕๖๓  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐  บาท      (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน