ข่าว : ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด  : อบต.พนมวังก์ ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือน กันยายน 2563 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ ในวัน เวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30 น.) โดยเตรียมเอกสารดังนี้
     
1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
     
2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
     
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาควนขนุน (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร)ผู้แจ้งข่าว : พนักงาน อบต. ประกาศเมื่อ :